Elevhälsan (EMI)

Information från Elevens Medicinska Insats (EMI)

EMI är en fortsättning från MVC och BVC för att följa barnens fysiska, psykiska och psykosociala utveckling. Målet enligt skollagen är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. EMI ska verka för att barnet får det stöd i skolan som det behöver genom att handleda och finnas till för pedagogisk personal och samarbeta med andra myndigheter och stödinsatser utanför skolan så att alla barn får möjlighet att nå målen i skolan och få sin rätt till utbildning.

EMI ska även verka för att skolan ska vara en säker och trygg plats med en arbetsmiljö som är optimal för lärande.

För att säkerställa ert barns hälsa och trygga  dess skolgång är det av stor vikt att hälsoformulär och vaccinationserbjudande fylls i och återsänds till EMI snarast möjligt efter utskick. Om man inte vill ha den vaccination som erbjuds måste blanketten i alla fall skickas till skolan då detta ska dokumenteras. Alla blanketter som skickas hem via EMI måste återsändas till skolsköterskan med underskrift av samtliga vårdnadshavare.

Skolsköterskorna på skolorna är Specialistsjuksköterskor inom barnmedicin, distrikt-öppen hälso och sjukvård eller skolhälsovård och träffar alla barn enligt följande schema, alla insatser från EMI är dock frivilliga.

Årskurs 4
Hälsosamtal erbjuds. I detta ingår hälsokontroll som består av längd, vikt och ryggkontroll. Finns avvikelser i någon av dessa bokas eleven in till skolläkare. Läkaren kommer till skolan ca 1 gång i månaden. Det är viktigt att hälsodeklarationen ni fått hem lämnas till skolsköterskan snarast.

Årskurs 5
Vaccination mot HPV (humant papillom virus) 2 doser med 6 månaders mellanrum erbjuds alla flickor. Det är ute på remiss att vaccinet även ska erbjudas pojkar men ännu är inget bestämt.

Årskurs 6
Kontroll av längd, vikt och rygg samt mindre hälsosamtal med fokus pubertet och mående.

Årskurs 8
Hälsosamtal erbjuds alla elever. I detta ingår hälsokontroll som består av längd, vikt och ryggkontroll. Finns avvikelser i någon av dessa bokas eleven in till skolläkare. Läkaren kommer till skolan ca 1 gång i månaden.

Vaccination dTp som är en påfyllnadsdos av difteri, stelkramp och kikhosta, detta är den femte dosen enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Skolsköterskemottagning
Vi försöker ha öppen mottagning under skoltid. För tider, se anslag i skolan.

Vi utför endast enklare sjukvårdsinsatser, övriga besvär hänvisas till vårdcentralen, närakuten eller akuten.

Elever som tar någon medicin måste ha dessa med sig till skolan.  Det är bra om elever med återkommande besvär ex. huvudvärk, mensvärk har med sig medicin till skolan.

Det är viktigt att vårdnadshavare hör av sig till skolsköterskan om det blir förändringar i elevens hälsostatus. Skolsköterska och läkare har tystnadsplikt och information till annan personal kan endast ges efter medgivande från vårdnadshavare. EMI får inte information från vårdcentral eller sjukhus. Enda undantaget är om vi remitterat.

Det går bra att kontakta oss via mail eller telefon som finns att tillgå nedan. Det hälsofrämjande arbetet är en pågående process under hela skoltiden.

Vi hoppas på ett gott samarbete framöver.

Vänligen,

Skolsköterskorna
Jenny Stamming Year 4-6 och Ann Dahlqvist Year 7-9

Ms Stamming: jenny.stamming.lund@engelska.se, 0739-73 38 82
Ms Dahlqvist: ann.dahlqvist.lund@engelska.se, 0723-75 00 08