Frågor och svar

Nya köregler från 1 januari 2018

Internationella Engelska skolan har sedan en tid tillbaka uppmärksammat problem i sin interna kö. Köerna till vissa av våra skolor är idag så långa att barn som föds sent på året riskerar att inte ha någon chans till en plats i skolan även om de ställer sig i kö redan den första levnadsdagen.

Internationella Engelska skolan ser det som ett problem ur rättvisesynpunkt att barn missgynnas genom det faktum att de föds sent på året.

För att komma till rätta med detta problem inför därför Internationella Engelska skolan en begränsning gällande möjligheten att ställa sig i kö till våra skolor.

Från och med den 1 januari 2018 är det inte längre möjligt att ställa ett barn i kö till våra skolor under det kalenderår då barnet föds. I klartext innebär detta att barn som föds under 2018 inte kan ställa sig i kö till IES förrän under 2019. Kön för barn födda 2018 öppnar den 1 februari 2019.

Hur fungerar antagningsprocessen?

Fyll i vårt ansökningsformulär, on-line under "Kö och intagning". När ansökan har mottagits, kommer den att dateras och ni kommer att tilldelas en plats i kön. När vi gör antagningen följer vi ”först till kvarn”-principen med bara ett undantag: om ditt barn har en bror eller syster som redan går i vår skola kan vi ge syskonförtur.

Antagna barn får en kallelse att börja i vår skola. Blir det platser lediga under läsårets gång kontaktar vi dem som står i kön utifrån köordningen.

Kan jag söka från utlandet?

Ja, om ditt barn är i lämplig ålder och har ett svenskt personnummer samt om du planerar att flytta till Sverige är du välkommen att fylla i en elevansökan.

Kostar det något att gå i er skola?

Nej, det kostar ingenting att gå i våra skolor. Det finns inga terminsavgifter, skolorna är skattefinansierade via skolpengen.

Testar ni eleverna före antagningen?

Nej, inga tester är tillåtna som en del av antagningsprocessen.  

Vad kan vi göra om vi har tackat nej till platsen och ångrar oss? Kommer mitt barn fortfarande att kunna få en plats?

Nej, om ni tackar nej till den erbjudna platsen, kommer platsen att tilldelas en annan elev. Du måste ansöka igen. Din registrering antas från och med datumet av den nya ansökan.  

Jag arbetar på ett visst företag. Kan företaget betala skolan för att undvika att stå i kö?

Nej, vi är en statligt reglerad skola utan avgifter. Vi rekommenderar att du registrerar ditt barn så fort du har valt en av våra skolor.

Är det möjligt för en elev att bara prova på om de gillar skolan?

Skollagen ger inget utrymme för prova-på perioder annat än mellan olika skolformer. IES tror inte heller på idén att bara testa en ny skola. När ett beslut fattas, kommer uthålligheten och motivationen för att få det att fungera. Erfarenheten säger oss att alla elever kan lyckas i våra skolor och önskan att göra just detta är ofta den viktigaste faktorn.

Vi ger information om våra skola och våra förväntningar på informationsmöten och workshop. Alla våra ansträngningar riktas till att hjälpa elever och föräldrar att göra ett medvetet val. Bara "testa" hur det är att gå i vår skola innebär osäkerhet om lärandet, att få nya vänner och att bli delaktig. I slutändan är att välja en skola en fråga om val och utöva det valet är en rättighet och ett ansvar. Föräldrar och elever har möjlighet, när som helst, att flytta till en annan skola.

Finns det många elever som lämnar Internationella Engelska Skolan på grund av svårigheter med undervisningen på engelska?

Nej, det händer inte ofta. Det är lugnande för föräldrar och elever att veta att våra skolor har funnits sedan 1993 och har under hela denna tid skapat och utvecklat effektiva undervisningsmetoder. Eleverna kan behöva lite tid för att anpassa sig till en ny inlärningsmiljö, och kan finna övergången utmanande. Det är ett obestridligt faktum att det bästa sättet att lära sig ett språk är genom språkbad och med språket integrerat i skolans kultur. All undervisning är tvåspråkig, vilket gör att eleverna behärskar både svenska och engelska när de lämnar skolan.

Elevernas inlärningskapacitet i tidig ålder underskattas ibland. När eleverna verkligen vill lära sig, har lärare som vägleder samt föräldrar som stödjer dem, uppnås goda resultat. Vi vet genom erfarenhet att en lugn, trygg och stimulerande inlärningsmiljö är nödvändig för att eleverna ska uppnå resultat. Vi ser ofta, efter den första terminen, att eleverna har gjort enorma framsteg. Plötsligt förstår eleverna "allt" och läxorna blir så mycket lättare.

Var kommer era elever ifrån och är det nödvändigt för mitt barn att kunna bra engelska redan när de börjar på IES?

Våra elever kommer från många olika ställen. Vissa har engelska som modersmål men de flesta är av svenskt ursprung och har gått den obligatoriska svenska skolan. Att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan de kommer till oss och har fått grundläggande kunskaper i engelska.

Våra erfarna lärare är väl bekanta med att undervisa engelska för elever på olika nivåer.

Undervisar ni i franska, tyska eller spanska också?

Vi förväntar oss att alla eleverna läser ett tredje språk. Vi erbjuder undervisning i tyska, franska och spanska. Moderna språk är en del av den ordinarie timplanen i grundskolan.

Lär sig eleverna att behärska det svenska språket och kulturen med tanke på att hälften av undervisningen sker på engelska?

Vi vet att vi är en svensk skola där eleverna har möjlighet att uppnå kunskaper i både engelska och svenska. Därför lägger vi lika mycket vikt i att behärska bägge språken, engelska och svenska. Resultaten på de nationella proven har visat att våra elever ligger betydligt över genomsnittet i kärnämnena engelska, matematik och svenska. Vi firar svenska högtider, traditioner och kulturella evenemang samt engelska och amerikanska traditioner som Thanksgiving, Student Prom i åk. 9, ”caps and gowns” på skolavslutning i åk. 9 och en mängd andra festligheter som uppskattas av både föräldrar och elever.

Talar alla lärare svenska?

När lärarna kommer från ett engelsktalande land, kan de inte alltid svenska vid ankomsten. Vi har som policy att erbjuda svenskundervisning till våra icke-svenska lärare redan under deras första år i Sverige. Information till föräldrarna ges på både engelska och svenska. Om föräldrarna vid utvecklingssamtalet har en mentor som inte talar svenska och den föräldern föredrar att tala svenska, är det bara att kontakta skolan i förväg och vi kommer att se till att en svensktalande närvarar vid mötet.

Är alla lärare behöriga?

Alla våra lärare är väl kvalificerade. Vi strävar efter att alla våra lärare ska ha svensk lärarlegitimation eller motsvarande utländsk examen.

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra 34 grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

Hela 49 procent av våra lärare har utländsk bakgrund. För undervisningen i särskilt matematik och naturvetenskap rekryterar vi lärare från Kanada, USA och England med en lärarutbildning som vi törs säga är överlägsen den svenska. Detta visas också av att våra resultat på de nationella proven i åk 9 i dessa ämnen ligger långt över det normala för svenska skolor. Vi har för närvarande ca 600 lärare med examen från andra länder, vilket är ett väsentligt bidrag även till den svenska skolans internationalisering.

Upp till hälften av undervisningen i våra skolor sker på engelska, i huvudsak med lärare från engelskspråkiga länder. Våra skolor präglas av en internationell atmosfär. Blandningen av lärare från många olika länder bidrar i hög grad till det. IES främjar full tvåspråkighet – färdigheterna i svenska språket utvecklas parallellt med engelskan.

Redan från start 1993 formulerade Engelska Skolans grundare, Barbara Bergström, tre starka övertygelser som alltjämt präglar Internationella Engelska Skolan:

En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära

Höga akademiska förväntningar och ambitioner  

Behärska engelska språket

Även när det gäller de svenska lärarna sker en noggrann prövning, främst av rektorn för en skola, så att de verkligen har erforderlig kompetens och delar de övertygelser som har skapat Internationella Engelska Skolan.

Hur många elever finns det i en klass?

Det finns ca. 30 elever per klass Varje klass har två mentorer.

Hur kan jag komma i kontakt med mitt barns mentor, ämneslärare, rektor?

Vi rekommenderar e-post. Vi ger inte ut privata telefonnummer. Många lärare har telefontid och informerar föräldrarna i början av terminen om det bästa sättet att få tag på dem och hålla kontakten.

Accepterar ni elever med särskilda behov?

Ja, våra skolor är öppna för alla. Vi förväntar oss att våra blivande föräldrar låter oss veta om deras barn har varit i behov av särskilt stöd tidigare eller om de behöver hjälp på något sätt. Om det finns en oro angående inlärningsförmåga, funktionshinder, hälsa eller kost bör det meddelas till oss omgående. En bra kommunikation av relevant information är en förutsättning för ömsesidig förståelse och akademisk framgång.

Mitt barn är en enastående elev. Kan ni förse särskilt begåvade elever med akademiska utmaningar och stöd?

Ja, absolut. Vår erfarenhet visar tydligt att eleverna gör snabba framsteg i en akademiskt utmanande och positiv inlärningsmiljö. Ditt barn kommer att stödjas, uppmuntras och ges alla möjligheter att tänja gränserna för lärandet.

Vi har hört att det är disciplin i skolorna. Vad exakt innebär det?

Vi strävar efter att erbjuda en trygg och lugn skolmiljö där eleverna kan lära sig och lärare kan undervisa. Ansvarsfullt beteende är nödvändigt för att uppnå detta mål. Vi har många förväntningar på uppförandet. Dessa förväntningar baseras på principerna om hövlighet, ömsesidig respekt, socialt ansvar, karaktär, tolerans, ärlighet och integritet. Denna kod gäller för samtliga elever och skolpersonal.

Vi har ett aktivt elevråd i alla våra skolor. Skolornas ordningsregler tas fram i samarbete mellan elever och personal och beslutas därefter av rektor.

Finns det en klädkod i era skolor?

Ja, men vi har inte skoluniformer. Vi förväntar oss att alla elever klär sig lämpligt för skolan och skolarbete. Elevernas klädsel och utseende ska inte störa eller påverka den pedagogiska processen. Lärare och all annan personal ska föregå med gott exempel och stärka bilden av acceptabel klädsel, och hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för lämplig klädsel i skolmiljön.

Följer ni kommunens datum för helgdagar och lov?

Ja. Vi har i allmänhet samma läsårsdatum. Studiedagar kommer att vara olika från skola till skola, och skrivs in i skolans kalender i början av varje läsår.  

Min familj vill åka på en längre resa. Hur många extra semesterdagar kan vi ta?

Vi avråder från att ta semester när skolan pågår och från att förlänga loven. Undervisningstiden är alldeles för värdefull och det är av respekt för lärandet som vi avråder från att använda skoltid för semester. Detta är en mycket viktig lärdom för våra elever. Att föräldrarna prioriterar utbildningen förstärker detta budskap. I nödfall är du välkommen att kontakta din rektor.

Hur mycket läxor kommer barnen att få?

Generellt finns det läxor varje dag och ibland på helgen. Mängden läxor varierar och beror på ämnet och på eleven.

Hur jobbar ni med elevdemokrati?

Många elever är aktiva i elevrådet. Medlemmarna i elevrådet väljs av eleverna i början av det nya läsåret. Regelbundna möten med rektor och biträdande rektor är en del av denna process.

Hur kan föräldrarna delta och hjälpa till i skolan?

Skolorna har en aktiv PTA, Parents Teachers Association. Rektorn eller biträdande rektorn deltar regelbundet i PTA möten för att säkerställa öppenhet på alla nivåer.

Delar ni ut busskort till eleverna?

Nej, inga busskort delas ut. Vi råder eleverna att ta kontakt med sina hemkommuner för att få information angående skolskjuts.

Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Sådana anmälningar tas emot av vår utbildningsansvarige, Mr. Damian Brunker via e-mejl damian.brunker@engelska.se eller per brev med adress: Mr. Damian Brunker, Internationella Engelska Skolan, Huvudkontoret, Nytorpsvägen 5B, 183 53 Täby. Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.